Marbella Dutch Business Club

Algemene Voorwaarden

Definities
a. Vereniging

Asociación Marbella Club Holandés de Negocios, of in het Engels “ASSOCIATION MARBELLA DUTCH BUSINESS CLUB

b. Lid

Meerderjarige natuurlijke persoon die voldoet aan het gestelde in artikel 2, Lidmaatschap

c. Bestuur

Het bestuur van de vereniging in de hoedanigheid van bestuur belast met de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid

d. ALV

De algemene vergadering van de vereniging, bestaande uit leden die afkomstig zijn uit de diverse regio’s die de ledenvereniging onderhoudt en op een wijze zoals nader uitgewerkt in de statuten.

1. Toepasselijkheid 1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de vereniging gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.

1.2

Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

1.3

De vereniging kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij zij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met het lid en de afwijking niet in het nadeel van het lid is. Afwijkingen moeten de partijen schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig hebben ondertekend.

1.4

Deze algemene voorwaarden gelden ook voor alle medewerkers van de vereniging en de door haar ingeschakelde derden.

2. Lidmaatschap 2.1

Aanmelding voor het lidmaatschap kan alleen op uitnodiging van het bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging.

2.2

De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan, is 18 jaar.

2.3

Het lidmaatschap begint op datum van inschrijving in het ledenregister en is voor onbepaalde tijd.

2.4

Zolang het lid de verschuldigde contributie niet tijdig heeft betaald conform vastgesteld in de statuten, kan het lid aan zijn lidmaatschap geen rechten ontlenen.

2.5

Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd, tenzij het lid vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk opzegt bij de vereniging conform artikel 3. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.

3. Beëindiging lidmaatschap 3.1

Het lidmaatschap eindigt conform de bepalingen vastgelegd in de statuten.

4. Contributie 4.1

De leden moeten aan de vereniging een door de ledenraad jaarlijks vastgestelde contributie betalen. Dit geld niet voor ereleden.

4.2

De verschuldigde contributie wordt geïnd middels bancaire overboeking.

4.3

De hoogte van de contributie houdt geen enkel verband met de mate waarin een lid het aantal jaarlijkse bijeenkomsten kan bijwonen. De contributie wordt op basis van een vaste kostenomslag over de leden vastgesteld

4.4

De contributie wordt per kalenderjaar geheven. Voor nieuwe leden wordt de contributie geheven vanaf de inschrijfdatum voor het resterend aantal bijeenkomsten tot en met december van het geldende kalenderjaar.

4.5

Als het lid het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar opzegt, blijft de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd. Er ontstaat geen recht op restitutie. Het lid kan dan tot en met 31 december van dat jaar nog gebruik maken van producten en diensten die de vereniging aanbiedt, inclusief alle ledenvoordelen.

4.6

Voor aanvullende informatie inzake het lidmaatschap wordt verwezen naar de statuten.

5. Wijzigingen doorgeven 5.1

Het lid is verplicht om wijzigingen in de persoons-, adres-, en/of contactgegevens zo spoedig mogelijk aan de vereniging door te geven. Dit kan schriftelijk per e-mail.

5.2

De gevolgen die het niet tijdig doorgeven van de in artikel 5.1 genoemde gegevens aan de vereniging met zich meebrengen zijn nooit voor rekening van de vereniging.

6. Aansprakelijkheid 6.1

In geval van aansprakelijkheid van de vereniging jegens haar leden is de schadevergoedingsplicht van de vereniging als en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door de door de vereniging gesloten aansprakelijkheidsverzekering beperkt tot het bedrag van de daadwerkelijke uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar conform de verzekeringsovereenkomst.

6.2

Het lid van de vereniging vrijwaart de vereniging voor elke aansprakelijkheid voor schade die in verband met de uitvoering van de bijeenkomsten, direct of indirect, ontstaat.

7. Privacy en geheimhouding 7.1

Bij de uitvoering van de dienstverlening handelt de ledenvereniging ter bescherming van de privacy van de leden conform de Spaanse wet bescherming persoonsgegevens (La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal).

7.2

De vereniging, haar medewerkers en eventueel door de vereniging ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.

7.3

Met partijen die de vereniging inschakelt voor dienstverlening, wordt een overeenkomst gesloten waarin in ieder geval een bepaling is opgenomen waarin deze partij aangeeft eveneens te handelen conform de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

8. Aanvullende bepalingen 8.1

De vereniging heeft de bevoegdheid altijd dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden krijgen hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

8.2

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de vereniging.

8.3

Op deze algemene voorwaarden en op het lidmaatschap is het Spaanse recht van toepassing.

8.4

Als enig deel van deze voorwaarden als niet-geldig wordt verklaard, verandert dit niks aan de toepassing van de overige algemene voorwaarden.

8.5

Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

8.6

Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Vastgesteld door het bestuur van de Marbella Dutch Business Club op 21 februari 2018
Scroll naar boven